فعالیت های اجتماعی موثربرسلامت مرکز

·        آموزش - تمین

·        آموزش مردمی- شیرآباد

·        روز جهانی بدون خشونت

·        طرح ارتباط مادر و کودک

·        کارگاه مهارت های زندگی

·        اردو جهت رابطین سلامت مرکز

·        کارگاه های آموزشی کریم آباد

·        کارگاه های آموزشی در شیر آباد

·        آموزش رابطین سلامت- شیرآباد

·        افتتاح مرکز ترک اعتیاد- حاشیه شهر

·        جشن بادبادک ها، روز جهانی کودک

·        کارگاه آموزشی آموزشگران زن همسان

·        روز جهانی ایدز دبیرستان دخترانه نرجس

·        توزیع سرنگ و جمع آوری -پاتوق های محلات

·        برگزاری کارگاه توانمند سازی ویژه مادران باردار

·        طرح مداخله ای آموزش تغذیه سالم به خانواده ها

·        جلسه راهبردی با سایر بخشهای توسعه- UNHCR

·        جلسه راهبردی با سایر بخشهای توسعه-پزشکان بدون مرز

·        توزیع بسته آموزشی در طرح آموزش مفاهیم مربوط به ایدز

·        کارگاه توانمند سازی زنان در طرح پژوهشی مشارکتی با جامعه

·        فعالیتهای یونیسف در برنامه های جامعه محور  استانهای همجوار

·        جلسه کمیته راهبردی با ریش سفیدان و معتمدین محلی در حاشیه شهر

·        توزیع هدایا،پمفلت آموزشی،اجرای تئاتردرارتباط با ایدز درکریم آباد


عوامل اجتماعی موثربرسلامت

محتوای مرتبط