شورای پژوهش

اعضای شورای پژوهش به ترتیب حروف الفبا:

دکتر علیرضا انصاری مقدم

دکتر حسن اوکاتی علی‌آباد

دکتر محمد خمرنیا

دکتر  مهدی زنگنه

دکتر فاطمه ستوده زاده

دکتر مجید سرتیپی

دکتر فریبا شهرکی ثانوی

دکتر سید مهدی طباطبایی

دکتر فردوس کرد مصطفی پور

دکتر مهدی محمدی

دکتر راحله هاشمی

بدیهی است در هرجلسه، علاوه بر اعضای اصلی، از سایر اعضای هیات علمی عضو مرکز که رشته تخصصی آن‌ها مرتبط با عنوان طرح باشد دعوت به عمل خواهدآمد.

 

کارگروه های پژوهشی:

عنوان

مدیر گروه

بیماری‌های واگیر، نوپدید و بازپدید

دکتر علیرضا انصاری مقدم

بیماری‌های غیرواگیر و مزمن

دکتر حسن اوکاتی علی‌آباد

حوادث و سوانح

دکتر مهدی محمدی

تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت

دکتر محمد خمرنیا

رفتارهای پرخطر سلامت

دکتر فریبا شهرکی ثانوی

بیماری های نوپدید و بازپدید مرتبط با ناقلین

دکتر جلیل نجاتی


معاونت تحقیقات وفناوری

محتوای مرتبط