تعریف SDH

در تعریف جدید سازمان جهانی بهداشت سلامت نه تنها به معنای عاری‌بودن انسان از امراض گوناگون بلکه شامل رفاه احساسی، روانی و اجتماعی نیز می‌باشد. بر این اساس، عوامل اجتماعی تعیین‌کننده‌سلامت به شرایط اجتماعی که انسان‌ها در طول چرخه حیات‌شان در آن زندگی و کار می‌کنند توجه دارد و نابرابری در این شرایط خود منجر به نابرابری‌های سلامت می‌گردد. در واقع صحیح است که مراقبت‌های پزشکی می‌توانند باعث طول عمر و یا بهبودی از یک بیماری جدی شوند ولی آن چیزی‌که برای سلامت جمعیت مهم است، شرایط اجتماعی- اقتصادی است که باعث می‌شود مردم بیمار شوند و یا نیاز به مراقبت پزشکی داشته‌باشند. بدین معنا که تعیین کننده های اجتماعی سلامت (Social Determinants of Health) مانند میزان درآمد، سطح تحصیلات، شغل، تغذیه، طبقه‌اجتماعی بسیار بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیک سبب ابتلا به بیماری‌ها می‌شوند و در سلامت انسان نقش به سزایی دارند که اگر نادیده گرفته شوند رسیدن به اهداف سلامتی و برقراری عدالت در سلامت را محال می‌نمایند.عوامل اجتماعی موثربرسلامت

محتوای مرتبط