کارگاه‌ها و همایش‌های برگزار شده

- کارگاه اقدام پژوهشی ویژه نیروهای مردمی

- کارگاه مهارتهای زندگی

- کارگاه بهداشت بلوغ ویژه والدین

- کارگاه آموزشی ویژه آموزشگران همسان

- ادغام فعالیتهای پیشگیری از ایدز در مراکز اجتماعی

- کارگاه (SPSS) مقدماتی ویژه دانشجویان

- کارگاه (SPSS) مقدماتی ویژه اعضاء هیئت علمی

- کارگاه (SPSS) پیشرفته ویژه دانشجویان

- کارگاه (SPSS) پیشرفته ویژه اعضاء هیئت علمی

- کارگاه (EndNote)  ویژه اعضاء هیئت علمی

- کارگاه (EndNote)  ویژه  دانشجویان

- کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه اعضاء هیئت علمی

- کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دانشجویان

- کارگاه روش تحقیق پیشرفته ویژه اعضاء هیئت علمی

- کارگاه روش تحقیق پیشرفته ویژه  دانشجویان

- کارگاه جستجوی پیشرفته مقالات پزشکی ویژه دانشجویان

- کارگاه نقد و داوری مقاله برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه زابل

- کارگاه HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) مخصوص بازرسان کار

- کارگاه مهندسی فاکتورهای انسانی مخصوص کارشناسان بهداشت زابل و زاهدان

- کارگاه روشنایی مخصوص کارشناسان بهداشت زابل و زاهدان

- کارگاه ایمنی و بهداشت حرفه ای برای کارشناسان انتقال خون استان

- کارگاه ارگونومی برای کارشناسان مراکز بهداشتی استان

- کارگاه تهویه برای کارشناسان مراکز بهداشتی  استان

- کارگاه بهداشت استخرهای شنا برای کارشناسان بهداشت محیط و مسئولین استخرهای شنای استان

- کارگاه بهداشت آب و کنترل آلودگی های منتقله برای کلیه کارشناسان بهداشت محیط و آب و فاضلاب استان

- کارگاه تصفیه فاضلابهای صنعتی برای کارشناسان بهداشت محیط و محیط زیست استان

- کارگاه آنالیز شیمیایی و میکروبیولوژیکی آب برای کارشناسان بهداشت محیط و آب و فاضلاب

- کارگاه بهداشت هوا برای کارشناسان بهداشت محیط


معاونت تحقیقات وفناوری

محتوای مرتبط