اهداف و زمینه ها

مجله در زمینه های زیر مقاله می پذیرد:

·       بهداشت عمومی (سبک زندگی ، تغذیه ، فعالیت بدنی ، ارتقاء سلامت)

·       مهندسی بهداشت (آلودگی هوا،آلودگی آب،تصفیه فاضلاب،مدیریت مواد زائد،اپیدمیولوژی محیطی،میکروبیولوژی محیطی)

·       مهندسی بهداشت حرفه ای (ارزیابی ریسک ، سم شناسی ، عوامل انسانی ، حوادث شغلی،ایمنی)

·       زمینه های کلینیکی مرتبط با بهداشت محیط حرفه ای (کیفیت بهداشت محیط ، بهداشت عمومی ، خدمات مراقبت بهداشتی ، سیاستگذاری سلامت ، بهداشت بیمارستانی)


مجله چشم اندازسلامت

محتوای مرتبط