عناوین پایان نامه ها

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

مطالعه تأثیر مداخلات چندبعدی بر ارتقای سلامت دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر زاهدان سال 1394 -1396

The study of multidimensional interventions on health promotion of female students in high school, Zahedan 2015- 2017

حذف ترکیبات BTEX (بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن) و کلروفنل ها (2،4- دی کلروفنل، 2،6- دی کلروفنل، 2،4،6- تری کلروفنل) از پساب های سنتتیک توسز فرایند ازن زنی کاتالیستی ناهمگون با استفاده از نانو ذرات اکسید آهن، اکسید مس و اکسید منیزیم

Remove of BTEX compounds (benzene, toluene , ethylbenzene and xylene) and chlorophenols (2,4- Di chlorophenol , 2,2- Di chlorophenol 2,4,2- Three Chlorophenol) from Synthetic wastewater by heterogeneous   catalytic ozonation by using iron oxide, copper oxide and magnesium oxide nanoparticles,

بررسی مقایسه ای کارایی فرایندهای سونونانوکاتالیستی و فتونانوکاتالیستی پیشرفته در تصفیه فاضلاب های صنعتی (کشتارگاهی، لبنیاتی و نساجی) و شیرابه محل دفن شهر زاهدان

Comparative study of efficiency of sononanocatalytic and Photonanocatalytic Oxidation processes in treatment of industrial wastewaters (Slaughterhouse, Dairy Textile) and landfill leachate in  Zahedan City &

بررسی اثرات مواجهه شغلی با فلزات سنگین(سرب و کادمیوم)،حلال های آلی(تولوئن و زایلن) و کارایی اثر حفاظتی مکمل آنتی اکسیدانی (CoQ10) بر سطح ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و مالون دی آلدئید خون کارگران درصنایع کاشی و چاپ ، بیرجند ، ایران ، سال 1395-1394

Study of occupational exposure effects to heavy metals(lead and Cadmium), organic solvents(toluene and xylene) and efficiency of protective effect of CoQ10 on total antioxidant capacity ,antioxidant enzymes activity and malondialdehyde of workers, blood in ceramic and printing industries, Birjand, Iran, 2016

بررسی میزان بروز وعوامل موثر بر سندرم متابولیک در افراد بالای 20 سال شهرزاهدان وفراوانی آن در ایران

A survey on incidence rate and determinants of  metabolic syndrome among adults above twenty years in Zahedan city and its frequency in Iran


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط