خبرنامه مجله

جلسه دفتر مجله چشم انداز سلامت در تاریخ 97/11/2 با حضور آقای دکتر میرزایی سردبیر مجله برگزار شد.در این جلسه  که اعضای هیات تحریریه حضور داشتند گزارشی از فعالیتهای مجله در طی یکسال اخیر توسط مدیر اجرایی مجله، آقای دکتر خمرنیا ارائه شد و در این خصوص  اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 


مجله چشم اندازسلامت

محتوای مرتبط