کارکنان مطالعه سلامت (کوهورت)

اعضای کمیته راهبردی:

پروفسور رضا ملک زاده : مسئول کوهورت پرشین

دکتر حسین پوستچی: مدیر کوهورت پرشین

خانم  ساره اقتصاد : سوپروایزر پرشین کهورت بالغین

خانم دکتر فاطمه علیپور: سوپروایزر کهورت چشم

خانم دکتر سودابه اعلاتب: سوپروایزر پرشین کهورت کارکنان

دکتر علیرضا انصاری مقدم: مجری کوهورت بالغین

دکتر سید محمد هاشمی شهری: مجری کوهورت کارکنان

 

اعضای کمیته علمی:

دکتر سید محمد هاشمی شهری: ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر نورمحمد بخشانی: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر علیرضا انصاری مقدم: مجری کوهورت

دکتر سید مهدی طباطبایی: محقق اصلی

دکتر مهدی محمدی: محقق اصلی

دکتر حسن اوکاتی علی آباد: محقق اصلی

دکتر فریبا شهرکی ثانوی: محقق اصلی

 

اعضای بورد علمی:

دکتر محمود علی کیخوائی: پزشک مرورگر اصلی

دکتر مهناز صندوقی: پزشک مرورگر دوم

دکتر الهام شهرکی: پزشک مرورگر سوم

دکتر کوروش شهرکی: پزشک مرورگر اصلی کهورت چشم

 

اعضای کمیته مدیریت داده ها:

دکتر حسین انصاری: ناظر دانشگاهی

دکتر مهدی محمدی: محقق اصلی

دکتر فریبا شهرکی ثانوی: ناظر کیفی فیلد و پاراکلینیک

 

کارکنان کهورت:

سوپر وایزر: دکتر فریبا شهرکی ثانوی

پزشک فیلد: دکتر سحر شبستری

ناظم فیلد: مجتبی سعادتی

کارشناس IT: علی عبدالرحیمی

پرسشگر فاز پیگیری بالینی: اعظم فقیهی

پرسشگر فاز پیگیری بالینی: مهدیه گلوی

پرسشگر فاز پیگیری بالینی : سیده سمیه محمودیان

پرسشگر فاز ثبت نام بالینی: زهرا بارانی

پرسشگر فاز ثبت نام بالینی: رمیسا کوهکن

تن سنجی و نوار قلب:

اسپیرومتری:

نمونه گیری: مجید ابراهیم زاده

نمونه گیری: رویا رحمت زایی

نمونه گیری: الهام نصیری کیا

نمونه گیری: مهلا امیری کیا

پرسشگر تغذیه: سوده سرگزی

پرسشگر تغذیه: سعیده سرگزی

پرسشگر تغذیه: مصطفی فقیهی

پرسشگر تغذیه: اکرم اتحادی

پرسشگر روان شناسی: شهرزاد عنایتی

پرسشگر روان شناسی: فهیمه جنتی سراب

پرسشگر روان شناسی: سمانه فولادی

پرسشگر عمومی: نرجس میربهاالدین

پرسشگر عمومی: ندا خمر

پذیرش: منیژه عبدالرحیمی

بینایی سنجی: ابوالفضل ته کر

خدمه: عبدالحمید شه بخش

راننده: سید مهدی حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالعه سلامت(کوهورت)

محتوای مرتبط