کارکنان مطالعه سلامت (کوهورت)

 

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر علیرضا انصاری مقدم

مجری کوهورت

دکتر مهدی محمدی

همکار اصلی

دکتر سید مهدی طباطبائی

همکاراصلی

دکتر سید محمد هاشمی شهری

همکار اصلی

دکتر محمد هاشمی

همکار اصلی

دکتر حسین انصاری

مجری دانشگاهی

دکتر فریبا شهرکی ثانوی

کنترل کیفی

دکتر سحر شبستری

پزشک ناظر

علیرضا خرم

کارشناس امور اداری

علی عبدالرحیمی

کارشناس تکنولوژی اطلاعات

مجتبی سعادتی پور

ناظر فیلد

ابوالفضل ته کر

کارشناس بینایی سنجی

مهلا امیری کیا

کارشناس آزمایشگاه

الهام نصیری نیا

کارشناس آزمایشگاه

مجید ابراهیم زاده

کارشناس آزمایشگاه

اعظم فقیهی

پرسشگر پزشکی

زهرا حسینی زاده

پرسشگر پزشکی

مهدیه گلوی

پرسشگر پزشکی

سیده سمیه محمودیان

پرسشگر پزشکی

بهاره پهلوان روی

پرسشگر پزشکی

رمیصا کوهکن

پرسشگر پزشکی

نرجس میربهاالدین

پرسشگر عمومی

اکرم اتحادی

پرسشگر عمومی

مصطفی فقیهی

پرسشگر تغذیه

سوده سرگزی

پرسشگر تغذیه

سعیده سرگزی

پرسشگر تغذیه

منیژه عبدالرحیمی

پذیرش کننده

حمید شه بخش

خدمات

سید مهدی حسینی

ترابری


مطالعه سلامت(کوهورت)

محتوای مرتبط