کارکنان مطالعه سلامت (کوهورت)

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر علیرضا انصاری مقدم

مجری کوهورت

دکتر مهدی محمدی

همکار اصلی

دکتر سید مهدی طباطبائی

همکاراصلی

دکتر سید محمد هاشمی شهری

همکار اصلی

دکتر محمد هاشمی

همکار اصلی

دکتر حسین انصاری

مجری دانشگاهی

سیده زینب الماسی

کنترل کیفی پاراکلینیک

دکتر سحر شبستری

پزشک ناظر

دکتر فریبا شهرکی ثانوی

کنترل کیفی فیلد

علی عبدالرحیمی

مسئول تکنولوژی اطلاعات

علیرضا خرم

کارشناس امور اداری

مجتبی سعادتی پور

ناظر فیلد

زهرا حسینی

پذیرش کننده

ابوالفضل ته کر

کارشناس بینایی سنجی

مهلا زور

کارشناس آزمایشگاه

الهام نصیری نیا

کارشناس آزمایشگاه

سمانه کیخا

کارشناس آزمایشگاه

اعظم فقیهی

پرسشگر پزشکی

زهرا حسینی زاده

پرسشگر پزشکی

مهدیه گلوی

پرسشگر پزشکی

سیده سمیه محمودیان

پرسشگر پزشکی

مصطفی فقیهی

پرسشگر عمومی

نرجس میربهاالدین

پرسشگر عمومی

اکرم اتحادی

پرسشگر عمومی

آذر جهانی

پرسشگر تغذیه

سوده سرگزی

پرسشگر تغذیه

فرزانه حسین زاده

پرسشگر تغذیه

سعیده سرگزی

پرسشگر تغذیه

حمید شه بخش

خدمات

سید مهدی حسینی

ترابری


مطالعه سلامت(کوهورت)

محتوای مرتبط