کارکنان مرکز

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

تلفن

دکتر سحر شبستری

کارشناس مرکز

sashabestari@gmail.com

33419406

علیرضا خرم

کارشناس پژوهش مرکز

alirezakhorram_20@yahoo.com

33427904

شیما نخعی

کارشناس مجله انگلیسی زبان چشم انداز سلامت

(Health Scope Journal)

alannakhaie@gmail.com

33427903

علی عبدالرحیمی

کارشناس IT

Rahimi.220022@gmail.com

33427904


درباره مرکز

محتوای مرتبط