هیات تحریریه

مدیر مسئول : دکتر ادریس بذرافشان

سردبیر: دکتر رمضان میرزایی

مدیر اجرایی: دکتر محمد خمرنیا

کمیته اجرایی: شیما نخعی، علیرضا خرم

اعضا هیات تحریریه :

دکتر حسین انصاری، دکتر علیرضا انصاری مقدم، دکتر فاطمه رخشانی، دکتر فردوس کرد مصطفی پور، دکتر مهدی محمدی، دکتر رمضان میرزایی، دکتر ادریس بذرافشان، دکتر محمد خمرنیا، دکتر شاهرخ ایزدی، دکتر غلامرضا مسعودی، دکتر حسن اوکاتی، دکتر مهدی زنگنه، دکتر زینت مرتضوی،دکتر راحله هاشمی، مهندس مهدی صادقی ، Dr Syed Tajuddin Syed Hasan


مجله چشم اندازسلامت

محتوای مرتبط