دانشجویان دکترای پژوهشی

اسامی

وضعیت

رشته تحصیلی

ورودی

فریبا شهرکی ثانوی

فارغ‌التحصیل

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نیمسال دوم 93-92

لیلی محمدی جرجافکی

فارغ‌التحصیل

بهداشت محیط

نیمسال دوم 93-92

پریا امیریان

در حال تحصیل

بهداشت محیط

نیمسال دوم 93-92

مریم هرمزی

فارغ‌التحصیل

بهداشت حرفه ای

نیمسال دوم 93-92

خدیجه کلان فرمان فرما

در حال تحصیل

اپیدمیولوژی

نیمسال دوم 94-93


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط