پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

هدف:

هدف اصلي اين دوره، تربيت افرادي است كه ضمن احاطه به يك زمينه خاص و آشنايي با علـوم مـرتبط بـا اسـتفاده از روشهـاي پيشرفته تحقيق بتوانند گامي در جهت خودكفايي كشور، توسعه پايدار و گسترش مرزهاي دانش بردارند. اهداف اختصاصي عبارتند از:

·        گسترش مرزهاي دانش در سطوح ملي و فرا ملي با اجراي تحقيقات هدفمند

·        ايجاد زمينه گسترده تري براي ظهور خلاقيت و نوآوري

·        تقويت رهبري پژوهش از طريق توانمندسازي محققين متعهد و متخصص

·        ارايه خدمت تخصصي مورد نياز نظام سلامت از طريق اجراي طرحهاي اپيدميولوژي

·        پرورش محقق كارآمد براي رفع نيازهاي تحقيق در مراكز تحقيقاتي

·        ارتقا سلامت جامعه از طريق فراهم آمدن بستري تخصصي براي اجراي تحقيقات مبتني بر نياز

·        ارايه نتايج تحقيقات تخصصي مبتني بر نياز به سياستگذاران و ذي نفعان كليدي

·        ارايه دستاوردهاي هر چه بيشتر تحقيقاتي در سطح بين‌المللي

 با توجه به اهداف كلي مذكور،دوره‌هاي دكتري پژوهشي در مركز به‌عنوان عضو هيئت علمي پژوهشي يا در شركتهاي دانش بنيان در همان زمينه‌هاي تحقيقاتي و مدرك تحصيلي مشغول به خدمت شوند. براي دانشجويان دوره‌هاي دكتري پژوهشي بر اساس گرنتهاي تحقيقاتي اساتيد راهنما و مركز تحقيقات ، در صورت لزوم، امكان استفاده از فرصتهاي مطالعاتي براي تكميل شدن دوره مربوطه و تقويت بنيه علمي- پژوهشي دانشجو در خارج از كشور و مراكز تحقيقاتي معتبر و مطرح جهان، وجود خواهد داشت.

چگونگي پذيرش دانشجو:

بر اساس قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور» مصوب 18/12/94 مجلس محترم شوراي اسلامي و مصوبات «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي»، سنجش و پذيرش در مقطع دكتري پژوهشي به شرح زير انجام مي پذيرد:

 

شيوه پذيرش

آزمون كتبي

سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري

مصاحبه علمي

تهيه طرح واره

دکتری پژوهشی

%30

%20

%30

%20

 

آزمون كتبي به طور متمركز و به صورت تستي، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت برگزار مي‌گردد. در اين دوره شرايطي فراهم شده است كه داوطلب مي‌تواند با توجه به مدرك مقطع قبلي خود در دو رشته (يا مجموعه) امتحاني كه در دو روز متفاوت برگزار مي‌شود شركت كند. داوطلبان مجاز به انتخاب دو رشته (يا مجموعه) امتحاني در يك روز نمي‌باشد. داوطلبان براي شركت در آزمون صرفا مجاز به انتخاب يكي از دوره‌هاي دكتري تخصصي يا دكتري پژوهشي مي‌باشند كه در فرم ثبت نام بايد نسبت به انتخاب يكي از آن‌ها اقدام نمايند.

براي داوطلبان دوره دكتري پژوهشي داشتن حداقل دو مقاله تحقيقي اصيل منتشر شده در مجلات علمي، پژوهشي معتبر نمايه شده در نمايه‌نامه‌هاي بين‌المللي آی اس آی يا پابمد به عنوان نويسنده اول يا مسئول در زمان مصاحبه الزامي است. همچنين نمره زبان مشروط براي اين داوطلبان قابل قبول نمي‌باشد.

آزمون شفاهي (مصاحبه) براي دوره دكتري پژوهشي توسط دانشگاههاي علوم پزشكي مجري دوره دكتري پژوهشي برگزار خواهد شد. از داوطلباني كه در آزمون كتبي (مرحله اول) حدنصاب نمره لازم را (با توجه به سهميه داوطلب) كسب كرده باشند، به تعداد دو برابر ظرفيت آن رشته انتخاب مي‌شوند و بر اساس اولويت نمره كتبي و انتخاب محل معرفي خواهند شد.

با توجه به اينكه در مرحله دوم (مصاحبه) موارد مهم براي ارزيابي در  دكتري پژوهشي، 2 مقاله نويسنده اول يا مسئول نمايه شده در نمايه‌نامه‌هاي بين‌المللي آی اس آی يا پابمد و مدرك زبان مي‌باشد، لذا لازم است داوطلبان در زمان انجام مصاحبه اين موارد را آماده داشته باشند.

توجه: تحصيل در دوره دكتري پژوهشي به صورت تمام وقت است.

 

آیین نامه دکتری

بخشنامه مالی دکتری


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط