مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

جستجو گر شماره تلفن

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
علی عبدالرحیمی کارشناس iT 33427904 مرکز تحقیقات ارتقای مطالعه سلامت
دکتر سحر شبستری کارشناس مرکز 33419406 مرکز تحقیقات مطالعه ارتقای سلامت
شیما نخعی کارشناس مجله انگلیسی زبان چشم انداز سلامت 33427903 مرکز تحقیقات مطالعه ارتقای سلامت
علیرضا خرم کارشناس پژوهش 33427904 مرکز تحقیقات مطالعه ارتقای سلامت

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط