معرفی و شرح وظایف CV

   

معاون پژوهشی مرکز : دکتر مهدی محمدی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آمار زیستی

رتبه علمی: دانشیار

رزومه :  CV

ایمیل : m.mohammadi@zaums.ac.ir

 

 


معاونت تحقیقات وفناوری

محتوای مرتبط