هیئت موسس

     نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رتبه علمی

دکتر علیرضا انصاری مقدم

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

استاد

دکتر شاهرخ ایزدی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

استاد

دکتر ادریس بذرافشان

دکتری تخصصی بهداشت محیط

استاد

دکتر فاطمه رخشانی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

استاد

دکتر فردوس کرد مصطفی پور

دکتری تخصصی  بهداشت محیط

دانشیار

دکتر رمضان میرزایی

دکتری تخصصی  بهداشت حرفه ای

استاد


درباره مرکز

محتوای مرتبط