اخبار > جلسه تصمیم گیری کوهورت پرشین در تاریخ 97/10/12این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر ملک زاده و تمامی PI های کوهورت پرشین

با موضوع اصلی ایدهپردازی جهت استفاده از دادهای کوهورت پرشین و همچنین محول

کردن برخی طرح های تحقیقاتی به صورت ماموریت به مرکز کوهورت در تهران و در مرکز 

بین اللملی همایش های رازی برگزار گردید.


1397/10/23 ١٠:٠١ Events ٢٠٥٤٦


خروج