اخبار > خانم دکتر فریبا شهرکی ثانوی بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری انتخاب شدند.بدینوسیله به اطلاع می رساند خانم دکتر فریبا شهرکی ثانوی دانش آموخته مرکزتحقیقات ارتقای

سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بعنوان پژوهشگر برجسته موضوع  بند "ک" ماده 2 آیین

نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان در سه ماهه دوم سال

1397 از طرف کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی انتخاب شدند. این انتخاب راخدمت ایشان و

خانواده ی محترم شان تبریک عرض نموده و آرزوی توفیقات روزافزون شان را داریم.


1397/09/10 ٠٨:٥١ News ٢٠٠١٠


خروج