اخبار > بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از مرکز تحقیقات ارتقای سلامتایشان در ادامه باتوجه به تجهیزات،امکانات و موفقیت مناسب مرکز به پیشبرد اهداف و همکاری های بیشتر مرکزدرجهت اهداف آموزشی دانشگاه در راستای بسته های طرح و تحول و نوآوری در آموزش اشاره نمودند.طی این بازدید دکترعلیرضا انصاری مقدم ریاست مرکز گزارشی از فعالیتهای انجام شده در زمینه های آموزشی ،پژوهشی و اجتماعی این مرکزبه معاون آموزشی دانشگاه ارایه نمودند.


1397/07/05 ١٠:٣٢ News ١٩٣٤٢


خروج