1398/03/26
جلسه دفاع پایان نامه خانم مریم هرمزی دانشجوی دکتری پژوهشی مهندسی بهداشت حرفه ای
تحت عنوان بررسی اثرات مواجهه شغلی با فلزات سنگین(سرب و کادمیوم) وحلال های آلی(تولوئن و زایلن) کارایی اثر حفاظتی مکمل آنتی اکسیدانیو (CoQ10) بر سطح ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و مالون دی آلدئید خون کارگران درصنایع کاشی و چاپ ، بیرجند ، ایران ، سال 1395-1394